(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20220905_N_I_2_1