MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน >>> 13.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 13.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เอกสาร : Download

13-2-12m