MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน >>> 13.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 13.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

เอกสาร : Download

13-3-12m