MOIT14. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ >>> รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

MOIT14. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

เอกสาร : Download

MOIT14_Q4_2