MOIT.8 การประเมินผลงานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 (ไตรมาส 3)

MOIT.8 การประเมินผลงานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 (ไตรมาส 3)

2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 1 ตค.64 – 31 มีค. 65 ไตรมาส 3 ปี 2565
เอกสาร : Download
moit_8_3_2

3. หลักเกณฑ์ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
เอกสาร : Download
moit_8_3_3

4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 1 ตค.64 – 31 มีค. 65 ปี 2565 ไตรมาส 3
เอกสาร : Download
moit_8_3_4