banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

18 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 41 รายการ
18 ตุลาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 41 รายการ
15 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะแผ่นดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดมีหัวล็อคและไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด
12 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
6 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
6 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี
6 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้นหรือต่ำลง
6 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์
6 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง
6 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
1 35 36 37 38

กิจกรรม