banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ 3 เครื่อง
8 สิงหาคม 2565 ประกาศประกวดราคา ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
4 สิงหาคม 2565 ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 3 เครื่อง
4 สิงหาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดคมชัดแบบเคลื่อนที่ (Portable echocardiography)
4 สิงหาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมอง จำนวน 1 เครื่อง
2 สิงหาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้า Long Stem
26 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน
26 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ
26 กรกฎาคม 2565 ประกาศประกวดราคา วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 1 รายการ
22 กรกฎาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม จำนวน 1 งาน
1 2 3 32