ประมวลภาพ ต้อนรับคณะประเมิน โรงพยาบาลคุณภาพ ด้านการรักษาวัณโรค

ประมวลภาพ ต้อนรับคณะประเมิน โรงพยาบาลคุณภาพ ด้านการรักษาวัณโรค

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นำโดย นายแพทย์สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
ให้การต้อนรับคณะประเมิน โรงพยาบาลคุณภาพด้านการรักษาวัณโรค จาก สคร.เขต 5 ราชบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นหน่วยบริการที่สำคัญในการตรวจวินิจฉัยและเป็นจุดศูนย์กลางของการดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค ถือว่าเป็นกลไกสำคัญ ในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษาวัณโรค
อีกทั้งเป็นเครื่องมือ ในการรวบรวมข้อดี ข้อจำกัด ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบ การกำหนดทิศทางและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ของโรงพยาบาล
ซึ่งสามารถส่งผลให้ลดอัตราป่วย อัตราการเสียชีวิต การดื้อยาและการแพร่เชื้อ วัณโรค จนกระทั่งไม่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในลำดับต่อไป

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.