ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Limaprost 5 mcg. tablet, 1 tablet (เลข GPU : 1052976) จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Limaprost 5 mcg. tablet, 1 tablet (เลข GPU : 1052976) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20221122_n_i_1_2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.