ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20221122_n_i_2_2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.