เอกสารรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 64

เอกสารรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 64

เอกสารรวมทั้งหมด >> Download

flow Chart Trauma >> Download
SERVICE Plan รอบ 1-2564 15.02.64 >> Download

– แบบรายงาน ตก.1 โครงการรับยาที่บ้าน รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 วัณโรคปอด รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขา COPD รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขา One Day Surgery (ODS) รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขา RDU-AMR รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขา อายุรกรมม Sepsis รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขา.Palliative Care รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาIMC รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขากุมาร รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาจักษุ รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาไต รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาทารกแรกเกิด รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย … สสจ. รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขามะเร็ง รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาแม่และเด็ก รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขายาเสพติด รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาระบบส่งต่อ รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซฎ้ COVID 19 รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM-HT รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Stroke รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาโรคหัวใจ STEMI รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาสุขภาพช่องปาก รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาออร์โธปิดิกส์ รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ตก.1 สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน รอบ1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย รอบ 1 ปี 64
>> Download

– แบบรายงาน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พชอ. รอบ 1 ปี 64
>> Download

SERVICE Plan รอบ 1-2564 15.02.64
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.