ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกผู้ประกอบร้านถ่ายเอกสารสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบร้านถ่ายเอกสารสวัสดิการ ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช(ร้านค้าสวัสดิการ)ปีงบประมาน2564

เอกสาร : Download

hos-010764-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.