ตารางคลินิกพิเศษ

 คลินิกพิเศษให้บริการทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป

ตรวจทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์

วัน / เวลา08.00 - 12.0013.00 - 16.00
วันจันทร์ เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง/ติดเชื้อ
-พ.ญ.รัตนา/พญ.แทนชนก/พญ.ลัลธลิตา

ผิวหนัง
-นพ.วิทยา

โรคหัวใจ
-พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
โรคตับ
-นพ.เอลวิล

ระบบหายใจ
-นพ.สุรศักดิ์

โรคไต
-พญ.วินดา (ชั้น2)

CVT *จันทร์เว้นจันทร์
-นพ.สยาม
วันอังคาร เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจ
-นพ.กรชเทพ/นพ.อนุพันธ์/พญ.นพวรรณ
ไทร์รอยด์/ภูมิแพ้/เก๊าห์
-นพ.อนุพันธ์/พญ.วิไลพร

ระบบทางเดินอาหาร
-นพ.เอลวิล

โรคไต
-พญ.วนิดา (ชั้น2)
วันพุธ เบาหวาน
-พญ.วิลไลพร/นพ.ชาติชาย/พญ.บุษรา

Warfarin
-พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
โรคหัวใจ
-นพ.ไพโรจน์/พญ.อรัญญา

อายุรกรรมประสาท
-พญ.วรวรรณ

โรคไต
-พญ.พิมพ์พงศ์ ชั้น 2
วันพฤหัสบดี เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
-พญ.บุษรา | พญ.รัตนา | พญ.วิไลพร

ผิวหนัง
-นพ.วิทยา

โรคไต
-พญ.พิมพ์พงศ์ (ชั้น2)

HF.
-พญ.นพวรรณ (ชั้น3)

มะเร็ง
-พญ.แทนชนก
โรคข้อ
-พญ.วิไลพร(ชั้น2)
วันศุกร์ เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
/อายุรกรรมประสาท/โรคหัวใจ

-นพ.ชาติชาย | พญ.วรวรรณ | พญ.อรัญญา

คลินิกรักษ์ปอด
-นพ.สุรศักดิ์ | พญ.ลัลธลิตา
วัน / เวลา08.00 - 12.00
วันจันทร์ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
-นพ.วุฑฒา สว่างสุภากุล
-นพ.สวัสชัย ลิ่ม
วันอังคาร โรคศัลยกรรมประสาท
-นพ.อำนาจ บุญเกิด
ศัลยกรรมตกแต่ง
-พญ.ณัฐชา วามวาณิชย์
วันพุธ โรคศัลยกรรมประสาท
-นพ.วีระชัย กิจรุ่งไพบูลย์
วันพฤหัสบดี โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
-นพ.พีรพัฒน์ ชีวะอิสระกุล

โรคศัลยกรรมประสาท
-นพ.ศิระ จิรานุวัฒน์

ศัลยกรรมตกแต่ง (ปากแหว่ง-เพดานโหว่)
-นพ.ศรายุทธ สารเจริญ (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
วันศุกร์ โรคศัลยกรรมประสาท
-นพ.ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย
วัน / เวลา08.00 - 12.0013.00 - 16.00
วันจันทร์ คลินิกปัญหาสุขภาพ คลินิกทารกแรกเกิด
-หมายเหตุ
-จันทร์ เว้น จันทร์
วันอังคาร- คลินิกทารกแรกเกิด

คลินิกโรคปอด

คลินิก NAPA
วันพุธ คลินิกปัญหาสุขภาพ คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน)
วันพฤหัสบดี คลินิกโรคเลือด คลินิกโรคไต

คลินิกโรคหอบและภูมิแพ้เด็ก
วันศุกร์-
คลินิกวัน - เวลาแพทย์
คลินิกศัลยกรรมเปลือกตา & ท่อน้ำตา อังคารบ่ายพญ.จุฑารัตน์ ป้มสถิตย์
คลินิกประสาทจักษุ พุธ เช้า-บ่ายนพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์
คลินิกเฉพาะทางโรคต้อหิน วันพฤหัสบดีพญ.พรพิมล จักรสถาพร
วันแพทย์
จันทร์ นพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ
นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์
อังคาร นพ.วิชญ์ ไพรัชเวทย์
พุธนพ.พินิตเวช ภิญภูษาฤกษ์
พฤหัสบดีนพ.กิติพัฒน์ บุณยรังควร
ศุกร์นพ.พุฒิพันธ์ ชาติธรรมรักษ์
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.