ตารางห้องตรวจโรค

ตรวจทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์

วันห้องตรวจ 1ห้องตรวจ 2
วันจันทร์ นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์ นพ.พิชัย ลิ้มป์ชาติไพบูลย์
วันอังคาร พญ.รวิวรรณ วีระวงษ์ พญ.อ้อมอำพร สารถ้อย
วันพุธ นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ นพ.พิพัฒน์ วัชระพงศ์ไพบูลย์
วันพฤหัสบดี พญ.อ้อมอำพร สารถ้อย นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
วันศุกร์ แพทย์หมุนเวียน นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ สลับกับ พญ.รวิวรรณ วีระวงษ์
วันห้องตรวจ 1ห้องตรวจ 2
วันจันทร์นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
วันอังคารนพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์ นพ.ยศ เขียวอมร
วันพุธนพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
วันพฤหัสบดีนพ.ยศ เขียวอมร

นพ.ปกรณ์ ศรีทองกุล
นพ.พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์

นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ
วันศุกร์นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร

ห้องตรวจสูติ - นรีเวช

บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
 บริการรับฝากครรภ์ ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.
 ตรวจโรคสูติ-นรีเวช ทุกวันทำการ เวลา 08.00-16.00 น.
 วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด และปรึกษามีบุตรยาก ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

วัน / เวลาแพทย์
วันจันทร์ พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4

พญ.แพร พิมพ์โพธิ์
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5
วันอังคาร พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4

พญ.อัมพิกา พรจินดารักษ์
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5
วันพุธ พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4

แพทย์หมุนเวียน
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5
วันพฤหัสบดี พญ.พรพิมล จักรสถาพร
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4

พญ.วรรณพร เฑียรทอง
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5
วันศุกร์ พญ.วรรณวรางค์ รักซ้อน
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4

พญ.วรางคณา ชัยสงคราม
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5

  • เฉพาะทางกระจกตา  วันจันทร์  พญ.แพร
  • เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งทางตา (ผิดปกติหนังตาเปลือกตาท่อน้ำตา) วันอังคาร พญ.จุฑารัตน์
  • เฉพาะทางจอประสาทตา   วันอังคาร พญ.อัมพิกา  /  วันศุกร์ พญ.วรรณวรางค์
  • เฉพาะทางต้อหิน  วันพฤหัสบดี  พญ.พรพิมล
  • เฉพาะทางเด็กและตาเข  วันพฤหัสบดี พญ.วรรณพร

 

*หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป

 

วัน / รายละเอียดบริการแพทย์
วันจันทร์ จิตเวชทั่วไป พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ
พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
วันอังคาร บำบัดยาเสพติด
วันพุธ จิตเวชทั่วไป นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
วันพฤหัสบดี จิตเวชทั่วไป -
วันศุกร์ จิตเวชทั่วไป นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม

บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

บริการรับให้คำปรึกษา ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.