ตารางห้องตรวจโรค

ตรวจทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์

วันห้องตรวจ 1ห้องตรวจ 2
วันจันทร์ นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์ นพ.พิชัย ลิ้มป์ชาติไพบูลย์
วันอังคาร พญ.รวิวรรณ วีระวงษ์ พญ.อ้อมอำพร สารถ้อย
วันพุธ นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ นพ.พิพัฒน์ วัชระพงศ์ไพบูลย์
วันพฤหัสบดี พญ.อ้อมอำพร สารถ้อย นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
วันศุกร์ แพทย์หมุนเวียน นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ สลับกับ พญ.รวิวรรณ วีระวงษ์
วันห้องตรวจ 1ห้องตรวจ 2
วันจันทร์นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
วันอังคารนพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์ นพ.ยศ เขียวอมร
วันพุธนพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
วันพฤหัสบดีนพ.ยศ เขียวอมร

นพ.ปกรณ์ ศรีทองกุล
นพ.พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์

นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ
วันศุกร์นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร

ห้องตรวจสูติ - นรีเวช

บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
 บริการรับฝากครรภ์ ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.
 ตรวจโรคสูติ-นรีเวช ทุกวันทำการ เวลา 08.00-16.00 น.
 วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด และปรึกษามีบุตรยาก ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

วัน / เวลาแพทย์
วันจันทร์ พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4 (ห้องตรวจ 1)

พญ.แพร พิมพ์โพธิ์
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5 (ห้องตรวจ 2)
วันอังคาร พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4 (ห้องตรวจ 1)

พญ.อัมพิกา พรจินดารักษ์
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5 (ห้องตรวจ 2)
วันพุธ พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4 (ห้องตรวจ 1)

นพ.ไชยรัตน์ ตั้งศรีสกุล
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5 (ห้องตรวจ 2)
วันพฤหัสบดี พญ.พรพิมล จักรสถาพร
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4

พญ.อรัชพร ทับทิมทอง
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5
วันศุกร์ พญ.ปริฉัตร คงมาลัย
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 2,4 (ห้องตรวจ 1)

พญ.วรางคณา ชัยสงคราม
**หมายเหตุ รับใหม่สัปดาห์ที่ 1,3,5 (ห้องตรวจ 2)

  • วันจันทร์  พญ.แพร  พิมพ์โพธิ์  เฉพาะทางกระจกตา
  • วันอังคาร  พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์  เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งทางตา
    (ผิดปกติหนังตา เปลือกตา ท่อน้ำตา)
  • วังอังคาร พญ.อัมพิกา พรจินดารักษ์  เฉพาะทางจอประสาทตา
  • วันพฤหัสบดี  พญ.พรพิมล จักรสถาพร  เฉพาะทางต้อหิน

 

*หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป

 

วัน / รายละเอียดบริการแพทย์
วันจันทร์ จิตเวชทั่วไป พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ
พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
วันอังคาร บำบัดยาเสพติด
วันพุธ จิตเวชทั่วไป นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
วันพฤหัสบดี จิตเวชทั่วไป -
วันศุกร์ จิตเวชทั่วไป นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม

บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

บริการรับให้คำปรึกษา ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.