(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab) จำนวน 261 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

29122564_M1_1