MOIT 1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) >>> 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสาร : Download

MOTI1_2-1_2