banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

29 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า8เตียง จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า8เตียง จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด
27 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
27 ตุลาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
26 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า หน่วยจ่ายกลาง
20 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 8 เครื่อง
20 ตุลาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 8 เครื่อง
1 32 33 34 35 36 37

กิจกรรม