MOIT20. หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>> 20.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS

MOIT20. หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามปร […]


MOIT20. หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>> 20.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงาน รายงานการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

MOIT20. หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามปร […]

1 4 5 6 7 8 16