banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง (ครั้งที่ 2)
19 พฤศจิกายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง (ครั้งที่ 2)
19 พฤศจิกายน 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง (ครั้งที่ 2)
18 พฤศจิกายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค
18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค
18 พฤศจิกายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ (ครั้งที่ 2)
18 พฤศจิกายน 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ (ครั้งที่ 2)
18 พฤศจิกายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี (ครั้งที่ 2)
18 พฤศจิกายน 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี (ครั้งที่ 2)
18 พฤศจิกายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) (ครั้งที่ 2)
1 29 30 31 32 33 38

กิจกรรม