banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า8เตียง จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด
27 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
27 ตุลาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
26 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า หน่วยจ่ายกลาง
20 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 8 เครื่อง
20 ตุลาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 8 เครื่อง
19 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด
19 ตุลาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด
19 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง(EEG) จำนวน 1 เครื่อง
1 27 28 29 30 31 32

กิจกรรม