banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

30 ธันวาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
29 ธันวาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab)
29 ธันวาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab)
28 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ DURABLE OXYGEN RESERVOIR VALVE
28 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สาย Connector Invasive Blood Pressure
28 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Posterior Reference Total Knee System จำนวน 180 ชุด
27 ธันวาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ
24 ธันวาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 41 รายการ
24 ธันวาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 8 เครื่อง
23 ธันวาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
1 26 27 28 29 30 38

กิจกรรม