banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 295 รายการ
10 สิงหาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long stem
10 สิงหาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายงานบริการด่านหน้า
10 สิงหาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และกระดูกสันหลังชนิดเอ็กซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 เครื่อง
10 สิงหาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด
10 สิงหาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml ampoule (GPU:484890) และ Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml vial (GPU:804383) จำนวน 1 รายการ
10 สิงหาคม 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา Meropenem 1 g powder for injection/infusion (GPU:944239) จำนวน 1 รายการ
10 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน
10 สิงหาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูกแบบ Modular Type จำนวน 200 ชุด
10 สิงหาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 25mh/2.5ml solution for injection, 2.5ml prefilled syringe (GPU:904258) จำนวน 1,935 prefilled syringe
1 3 4 5 6 7 38

กิจกรรม