วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นศูนย์การแพทย์คุณภาพคู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำ ระดับประเทศ ในปี 2570


พันธกิจ (MISSION)
 • จัดบริการทางการแพทย์ตติยภูมิขั้นสูงทุกสาขา และสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ปลอดภัย ไร้รอยต่อ
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิศวกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • จัดการศึกษาเพื่อผลิตแพทย์ พยาบาลและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้น/เข็มมุ่ง ปี 2566-2570
 • ยกระดับเป็นตติยภูมิระดับสูงและเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
 • เตรียมความพร้อมเป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พัฒนา Infra-Structure รองรับการขยายบริการของโรงพยาบาล
  • ด้านโครงสร้างอาคาร สถานที่บริการ และสิ่งแวดล้อม
  • ด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ระบบน้ำดี น้ำเสีย
  • อาคารที่พัก
 • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมและโรงพยาบาลดิจิทัล
 • ยกระดับโรงพยาบาลคุณภาพ มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSS) และ Advanced HA (A-HA)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
 • 1. จัดบริการทางการแพทย์ตติยภูมิขั้นสูงและพัฒนาเครือข่ายตติยภูมิที่เป็นเลิศ (Service & PP Excellence)
 • 2. การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Quality and Safety Management Excellence)
 • 3. การบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence)
 • 4. ยกระดับด้านการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Academic Excellence)
 • 5. การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน (Governance Excellence)


ค่านิยม (CORE VALUE)อัตลักษณ์คนยมราช

” บริการดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ “


สมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCY)

  • มีความสามารถให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center for Medical Excellence) และบริการเฉพาะทางตติยภูมิระดับสูงทุกสาขาโรค
  • มีความสามารถจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ที่เชื่อมโยงบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัว คลินิกโรคจากการทำงาน เปิดบริการโรงพยาบาลสาขาอำเภอเมือง และ Supra PCC
  • มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนในผลิตแพทย์ ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นเลิศ
   • เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2570
   • เป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
   • เป็นหน่วยฝึกอบรมบุคลากรการแพทย์ ได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค และวิชาชีพอื่น ๆ

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.