ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ตั้งอยู่เลขที่  950  ถนนพระพันวษา  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีพื้นที่บริการ  กับพื้นที่พักอาศัยแยกส่วนกัน  โดยมพื้นที่บริการ 15 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา ที่พักอาศัยมีพื้นที่ 13 ไร่ 3 ตารางวา  อยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ 1 กิโลเมตร

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชก่อตั้งโดยเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)  เปิดทำการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2469  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด  เมื่อ พ.ศ.2478 และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อปี พ.ศ.2539  ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ  ระดับ A ขนาด 680 เตียง  มีความเชี่ยวชาญพิเศษ  ใน 4 สาขา  ได้แก่

  • 1. ศูนย์เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด  ระดับ 2+
  • 2. ศูนย์เชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ  ระดับ 2+
  • 3. ศูนย์เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจ  ระดับ 2+
  • 4. ศูนย์เชี่ยวชาญสาขามะเร็ง  ระดับ 2+

นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษในโรคระบบทางเดินอาหาร  โรคระบบทางเดินหายใจและโรคไต  ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชมีภารกิจเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งระดับตติยภูมิ  ทุติยภูมิ  ดังนี้

1. เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับส่งต่อระดับทุติยภูมิ-ตติยภูมิ  ของจังหวัดสุพรรณบุรี  โรงพยาบาลเครือข่าย  ประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10 แห่ง  ได้แก่  1)โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  2)โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  3)โรงพยาบาลอู่ทอง  4)โรงพยาบาลด่านช้าง  5)โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  6)โรงพยาบาลสามชุก  7)โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ  8)โรงพยาบาลดอนเจดีย์  9)โรงพยาบาลศรีประจันต์  10)โรงพยาบาลบางปลาม้า  และโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง  ได้แก่  1)โรงพยาบาลศุภมิตร  2)โรงพยาบาลพรชัย  3)โรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์ และ4)โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง  นอกจากนี้ยังรับส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดใกล้เคียง

2. เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ  มีเครือข่ายประกอบด้วย  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 3 แห่ง  ได้แก่ ศสม.สุวรรณภูมิ  รับผิดชอบ 5 ชุมชน  ,ศสม.ประตูสาร  รับผิดชอบ 6 ชุมชน  ,ศสม.ปราสาททอง  รับผิดชอบ 5 ชุมชน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 29 แห่ง  เป็น รพ.สต.ขนาดใหญ่ 3 แห่ง  รพ.สต.ทั่วไป 26 แห่ง  และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 2 แห่ง

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.