ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

นายแพทย์เคียน พานิช

(พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2507)

นายแพทย์วิสุทธิ์ สนธิรัตน์

(พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2526)

นายแพทย์วิสิฎฐ์ สุวรรณิก

(พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2532)

นายแพทย์บัณฑิต เลขวัต

(พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533)

นายแพทย์วินิจ ศรีบุญมา

(พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534)

นายแพทย์เจตน์ อจลพงศ์

(พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538)

นายแพทย์สมชัย นิจพานิช

(พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542)

นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ

(พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545)

นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ

(พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547)

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ

(ส.ค.2547 - ม.ค.2548) รักษาการ

น.พ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ

(พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2560 )

น.พ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล

(พ.ศ. 2560 - ต.ค. 2561 )

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 )

น.พ.อิทธิพล จรัสโอฬาร

(พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน )

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.