ประมวลภาพ พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน

ประมวลภาพ พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
โดย สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน
โดยมีเครือข่ายในการดำเนินงานที่สำคัญคือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน ผู้มีจิตอาสา เสียสละ
และเป็นจุดเชื่อมสำคัญที่จะนำนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ลดความแออัด ลดความเลื่อมล้ำ ไร้รอยต่อ ลดการรอคอย ลดภาระค่าใช้จ่าย และลดการพึ่งพาโรงพยาบาล
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.