ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา 14 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักวิชาการการเงินและบัญชี, นักจิตวิทยาคลินิก, นักจิตวิทยา, นักกายภาพบำบัด, พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล), เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,
พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานบริการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download
hr-30082023

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.