ดาวน์โหลด

ชื่อเรื่อง / การประชุม วันที่ Download
เอกสารนิเทศแพทย์ Intern ปี 2567
          -เอกสารประกอบการสอน รวมทุก PCT
          -เอกสารประกอบการใช้คอมพิวเตอร์ในรพ. (โปรแกรม HOSxP , PACS , ยา)
          -เอกสารอบรมเวชระเบียน
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
          - แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย
          - คำอธิบายแบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย
          - แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย
          - คำอธิบายแบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย
          - แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย
          - คำอธิบายแบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย
ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 09/11/2564
แบบฟอร์มวันที่Download
Check list ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 07/07/2566
Checklist การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง 07/07/2566
แบบรายงานบุคลากรทางการแพทย์ผู้สัมผัสสารคัดหลั่งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 07/07/2566
แบบฟอร์ม...ขออนุมัติโครงการใน-นอกแผน 65 23/03/2565
แบบฟอร์ม...โครงการ ปี 2565 27.10.64 สสจ. 23/03/2565
แบบฟอร์ม-รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รพศ 23/03/2565
แบบ ปค. ๕ รายละเอียด
(1) แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย
(1) ปค.5 ส่วนงานย่อย
(2) คำอธิบายแบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย
(2) คำอธิบายแบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน30/04/2564
แบบฟอร์มยา จ2 (ที่มีในโรงพยาบาล)07/08/2559
แบบฟอร์มยา จ2 (ที่ไม่มีในโรงพยาบาล)07/08/2559
คู่มือวันที่Download
คู่มือการใช้งาน Slip Online25/03/2565
คู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการกลาง (LAB) -ปี 6501/02/2565
คู่มือ การบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 30/04/2564
คู่มือการสั่งอาหารของหน่วยงานในระบบ HOSxP 01/12/2563
เอกสารประกอบการใช้คอมพิวเตอร์ในรพ. (โปรแกรม HOSxP , PACS , ยา)
บทความ
วันที่Download
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐)
20/10/2560
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม28/04/2560
ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน05/07/2559
กฎหมายของทีมวิชาการ พ.ศ. 255920/06/2559

เครือข่ายโรงพยาบาล

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.