banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

29 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้นหรือต่ำลง จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณีต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงขึ้นหรือต่ำลง จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า8เตียง จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า8เตียง จำนวน 1 เครื่อง
29 ตุลาคม 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด
27 ตุลาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
1 23 24 25 26 27 29

กิจกรรม