กิจกรรม
อบรม อสม.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(PCC) ประจำปี 2562

โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้ให้การบรรยายและความรู้ในครั้งนี้
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

โดยมีแพทย์หญิงวิมล มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้ต้อนรับคณะดูงาน
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีรับบริจาค จากคุณจรินทร์ รัตนชีวิน จำนวนเงิน 860,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือห้องผ่าตัด เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท โดยมีนพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ รองผู้อำนวยการด้านบริการด่านหน้า และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ


1 2 3 4
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.