-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

25/08/2563 ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า128Slice
21/08/2563 ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI)
21/08/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI)
21/08/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
18/08/2563 (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 240 รายการ
18/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง) จำนวน 4 เครื่อง
17/08/2563 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา
17/08/2563 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 1 รายการ
17/08/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
11/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง
1 2 3 4 5 57
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
18/03/2562 EB.16 ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาลฯ ปีงบ62
18/03/2562 EB.7 การดำเนินการโครงการและผลการปฎิบัติงานคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปีงบ62
18/03/2562 EB.5 การดำเนินการโครงการและผลการปฎิบัติงานคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปีงบ62
08/03/2562 EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ การป้องกันและปราบปรามฯ ปีงบ62
08/03/2562 EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจาการปฎิบัติงาน
08/03/2562 EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซื้อ
08/03/2562 EB.18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
1 2 3 4 5

ต่อต้านคอร์รัปชั่น


โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร