KM Download

ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำวันที่Download
วิจัย R2R
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตจากการเสพยาบ้าที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว : กรณีศึกษาศิวดล ประพันธ์พิบูลย์14/06/2567
การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าและพยายามทำร้ายตัวเอง : กรณีศึกษาปรานต์ทิพย์ ทินวุฒิสิริกุล10/04/2567
การกระตุ้นเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4I ในชุมชนจันทร์เพ็ญ ตัญญะวังรัตน์09/04/2567
การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้องและระบบทางเดินปัสสาวะ : กรณีศึกษาจันธิมา จันทร์สุโข09/04/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่น ST ยก (STEMI) ที่ได้รับยา Streptokinaseสมลักษณ์ ตัญญะวังรัตน์02/04/2567
ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีศิริรัตน์ กิจจารุวงษ์29/03/2567
การบริหารอัตรากำลังพยาบาลของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชวิภา เสือพิทักษ์18/03/2567
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของผู้ต้องขังคดียาเสพติด ในจังหวัดสุพรรณบุรีวราภรณ์ ประทีปธีรานันต์18/03/2567
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่อักเสบที่มีภาวะการมองเห็นลดลง : กรณีศึกษาชวนพิศ สถิตย์พันธ์07/03/2567
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ในระยะฉุกเฉิน : กรณีศึกษาสุภรัตน์ พลายเพชร01/03/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมอง ที่ได้รับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดสมอง : กรณีศึกษาธีราพร โสขุมา27/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน : กรณีศึกษาจิราพร บุญพรหม27/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ในการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : กรณีศึกษานายวสันต์ พูนดี27/02/2567
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด : กรณีศึกษาอัจฉรา คงจัด23/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย : กรณีศึกษาอัมพร ทวีสิงห์23/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคแผลกระจกตาหลังได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา : กรณีศึกษาพัชราภา รัตนปัญญา22/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายร่วมกับมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด : กรณีศึกษาอารีย์ โชติวรวรรณ21/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในท่อไตที่มีภาวะไตบวมน้ำ : กรณีศึกษานฤมล จีนด้วง20/02/2567
การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะครรภ์เป้นพิษในชุมชน : กรณีศึกษาอารีย์ สว่างศรี20/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตอักเสบที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน : กรณีศึกษาพจนา ลาภยิ่ง20/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับภาวะเลือดเป็นกรด : กรณีศึกษาไพริล สว่างศรี20/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด : กรณีศึกษาสุนันท์ ทองแท้20/02/2567
การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีภาวะลำไส้เน่า : กรณีศึกษาจารนัย แนบเนียน20/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่กลับเป็นซ้ำ : กรณีศึกษาสุภสนอง รัตนานันท์19/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษากษมาพร ชุ่มเพ็งพันธุ์19/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองน้อยร่วมกับภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง : กรณีศึกษานพวรรณ นาคทับที19/02/2567
การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะรกเกาะต่ำและตกเลือดหลังคลอด : กรณีศึกษาวีณา ศรีสังข์งาม19/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังจากการหักของกระดูกสันหลังระดับคอส่วนล่าง : กรณีศึกษาโสภา หมู่ศิริ19/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่ได้การระงับความรู้สึกในการผ่าตัดกลีบปอดโดยการส่องกล้อง : กรณีศึกษาปัทมา สุดโต19/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ที่ได้รับการส่องกล้องปอดและหลอดลม : กรณีศึกษากาญจนา น้ำค้าง19/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเลือดเป็นกรด ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษาสำริด อารีชม19/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่มีภาวะช๊อก : กรณีศึกษากัญญาวีร์ หลักเพชร19/02/2567
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษระดับรุนแรง : กรณีศึกษานางอรสา อยู่เปี่ยม19/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้า : กรณีศึกษากนกภรณ์ จำปาเงิน16/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยมดลูกหย่อนที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษาละเมียด เกษสุวงษ์16/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีที่ได้รับการส่องกล้องตรวจรักษา: กรณีศึกษารวินญา เอี่ยมน้อย16/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่มีพังผืดที่จอตา : กรณีศึกษาสวาท สรสิงห์15/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ : กรณีศึกษาจันทร์เพ็ญ ผลวงษ์14/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษานฤมล คงสุพรรณ14/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษามณี พวงศุภวิวัฒน์13/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : กรณีศึกษาวราพร ธนะรุ่ง12/02/2567
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์แฝดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ : กรณีศึกษานางปริศนา มีหินกอง12/02/2567
การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง การจัดการเบื้องต้นเมื่อมีสัญญาณเตือน และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระหว่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้กับควบคุมไม่ได้นางนิภา พิณสุวรรณ09/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษานันท์ณภัส บุญช่วย08/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นระดับรุนแรง : กรณีศึกษาศศิธร เนียมอินทร์08/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอักเสบที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษาภัสรา สมใจเพ็ง08/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษาวิไลวรรณ เตียบฉายพันธ์08/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ร่วมกับภาวะช๊อกจากเหตุหัวใจ : กรณีศึกษากิตติพร จิตใจตรง07/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก ที่ได้รับการผ่าตัดหนีบหลอดเลือด : กรณีศึกษาศมีนา สุวรรณประทีป06/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองแตก ที่ได้รับการผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียม ชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ : กรณีศึกษารุ่งนภา การะเกตุ06/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะช๊อก : กรณีศึกษาสุมนา โพธิ์เผื่อนน้อย05/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อก : กรณีศึกษาณัฏฐินี เตชะวัชราภัยกุล01/02/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในไตที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการสลายนิ่ว ที่มีภาวะตับแข็งร่วมด้วย : กรณีศึกษาสุวรรณีย์ หนูสนั่น31/01/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ : กรณีศึกษาดำเนิน นิ่มนวล31/01/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเส้นประสาทอักเสบเฉียบพลันในชุมชน : กรณีศึกษาเสาวลักษณ์ อัศณีทิพย์กุล31/01/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคลำไส้ใหญ่โป่งพองแต่กำเนิดที่ได้รับการระงับความรู้สึก ในการผ่าตัด-ต่อลำไส้ใหญ่ผ่านรูทวาร : กรณีศึกษาอังษณา แก้วประเสริฐ31/01/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดร่วมกับภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด : กรณีศึกษาอำไพพรรณ วงษ์ศรีสังข์30/01/2567
ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามรัชฎาพร ญาณพิสิฐกุล29/01/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ : กรณีศึกษาวรรณภา ลีพิทักษ์วัฒนา24/01/2567
การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ : กรณีศึกษาอาพร ว่องสุขสวัสดิ์22/01/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวกระดูกข้อสะโพกตาย : กรณีศึกษาดารารัตน์ นวมทอง05/01/2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน : กรณีศึกษาเบญจพร รัตนปรีชากุล05/01/2567
ผลการใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีวาสนา วันเพ็ญ04/01/2567
ผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเล็กที่ไม่ได้รับการนัดล่วงหน้า เพื่อลดความวิตกกังวลและการเลื่อนงดนัดผ่าตัด ห้องผ่าตัดเล็ก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีอโณทัย บุญชัยยะ04/01/2567
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง : กรณีศึกษาอารยา แก้วประดับ05/10/2566
การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และมีภาวะตกเลือดหลังคลอด :กรณีศึกษาเสริมศรี เกิดลอย26/09/2566
การพยาบาลทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด ร่วมกับมีภาวะสมองขาดออกซิเจน และได้รับการรักษาด้วยการลดอุณหภูมิกาย : กรณีศึกษาเรวดี เสร็จกิจ22/09/2566
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์หลังผ่าตัดเอาออกทั้งหมดร่วมกับภาวะแคลเซียมต่ำเครือวัลย์ อินทขันตี11/09/2566
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง (Colostomy) และมีโรคร่วม จิรภา แก้วใหญ่17/08/2566
การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีภาวะพิษต่อตับและผื่นแพ้ยาจากยาวัณโรคจุไรรัตน์ ระวิพงษ์16/08/2566
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตโดยการส่องกล้องผ่านรูเจาะขนาดเล็กที่ผิวหนัง [Percutaneous Nephrolithotomy : (PCNL)] ที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย : กรณีศึกษาสิริกุล อิสรียวงศ์, พว.ชก.04/08/2566
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดโรคหลอดเลือดในสมองโป่งพองแตก Nursing Care of Patients With ruptured Cerebral aneurysm Surgeryสุภาพ ตรีบุญนิธิ03/08/2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางละเอียด แก้วจรัส20/07/2566
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีน.ส.อรทัย กิตตินุกุลกิจ12/05/2566
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันที่เข้ารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมีบุญธิดา เมฆฉาย, อัจฉรพรรณ ค้ายาดี02/03/2566
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ที่มีการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้องและมีโรคร่วม : กรณีศึกษาทรวงทิพย์ วงศ์พันธุ์09/01/2566
การพยาบาลผู้ป่วยมดลูกหย่อนที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอด และเย็บซ่อมแซมช่องคลอดที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย : กรณีศึกษากัญญ์ธนนันท์ จิตรนพคุณ,พว.ชก.08/01/2566
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ และห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : กรณีศึกษารัตนินทร์ ภูมิวิเศษ06/01/2566
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) ที่แผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษาพันธิภา พิญญะคุณ, พว.ชก.06/01/2566
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อก : กรณีศึกษาบังอร กลั่นสุภา05/01/2566
การให้การดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคและผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเร่งด่วน โดยไม่สามารถรอผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มารับการทำผ่าตัด หรือหัตถการด้วยการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัดแรงดันลบพญ.รติกร อนุสรธนาวัฒน์03/11/2565
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี : กรณีศึกษาสุภี อรธนาลัย25/10/2565
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ในชุมชน : กรณีศึกษาจันทร์เพ็ญ ศรีอินทร์เขียว, ป.พ.ส.25/10/2565
การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามชุกพว.ประภัสธิตา ทวีสิงห์22/09/2565
การเปรียบเทียบความปวดระหว่างก่อนและหลัง การปฏิบัติการพยาบาลกดจุดลดปวดในมารดาที่เจ็บครรภ์ในระยะ Active Phaseพว.รุ้งเพชร อรุณรัชฏารมย์, พว.วีณา ศรีสังข์งาม18/03/2565
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบดนยา โรจนชีวะ11/03/2565
การพยาบาลและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคปอด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบณัฐศริน ปิ่นเพ๊ชร์11/03/2565
การพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 ของโรงพยาบาลไทรโยคน.ส.ยุพิน ช่วงโชติ พยบ.09/03/2565
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบอรนิต สุวินทรากร06/01/2565
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกและบาดเจ็บกระดูกใบหน้าร่วมด้วย : กรณีศึกษากรองจิตต์ เล็กสมบูรณ์สุข09/12/2564
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่มีภาวะเลือดออก : กรณีศึกษาอุษา พ่วงสมจิตร28/10/2564
ชีวิตวิถีใหม่กับสุขภาวะทางจิตของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการของจังหวัดสุพรรณบุรีทัศนีย์ สิรินพมณี13/09/2564
กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เกิดจากหลอดเลือดโคโรนารีฉีกขาดจากอุบัติเหตุพญ.นวลจันทร์ ตันติชุตินันท์ 08/09/2564
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อค่าน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลบางกรวยนงนุช อุดมสินค้า05/08/2564
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการยึดเกาะข้อเข่าเทียมกับกระดูกของผู้ป่วยหลุดแยกออกจากกันโดยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนพ.กิตติพงษ์ อยู่สุวรรณ02/06/2564
อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราตายปีแรกของผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ผ่าตัดในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนพ.ยศ เขียวอมร02/06/2564
เรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้นนางสาวภาระวี ชโลธร05/05/2564
การเปรียบเทียบผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยนพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ01/01/64
การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ที่ได้รับการผ่าตัด และได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบจันทร์ทิพย์ แตงทอง01/01/64
การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโป่งพอง ที่ได้รับการผ่าตัด และได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป : กรณีศึกษาเปรียบเทียบวันเพ็ญ กันกา01/01/64
การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบรุ้งเพชร อรุณรัชฎารมย์01/01/64
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวและภาวะน้ำตาลในเลือดสูง : กรณีศึกษาวัชรินทร์ หวลบุตตา01/01/64
ผลของไซโคนิวโรบิคส์ ในการลดอาการปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์กรพินทุ์ ปานวิเชียร01/01/64
นวัตกรรม


CQI
เจ้าของ งานพัฒนางานวิชาการ CQI/R2R/นวัตกรรม/วิจัย  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทร : 089-5493594 , 083-6404695

หมายเหตุ*

ความรับผิดชอบบทความที่ลงเผยแพร่ในเว็บไซด์นี้  ถือเป็นผลงานวิชาการ  การวิเคราะห์  ตลอดจน  เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ประพันธ์

ทั้งนี้  ผู้ประพันธ์จะต้องรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ/บทความของตนเอง

เครือข่ายโรงพยาบาล

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.