KM Download

ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำวันที่Download
วิจัย R2R
การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์แบบกลุ่มอาการ HELLP Syndrome ร่วมกับมีภาวะตกเลือดหลังคลอด :กรณีศึกษาเสริมศรี เกิดลอย26/09/2566
การพยาบาลทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด ร่วมกับมีภาวะสมองขาดออกซิเจน และได้รับการรักษาด้วยการลดอุณหภูมิกาย : กรณีศึกษาเรวดี เสร็จกิจ22/09/2566
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์หลังผ่าตัดเอาออกทั้งหมดร่วมกับภาวะแคลเซียมต่ำเครือวัลย์ อินทขันตี11/09/2566
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง (Colostomy) และมีโรคร่วม จิรภา แก้วใหญ่17/08/2566
การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีภาวะตับอักเสบและผื่นแพ้ยาจากยาวัณโรคจุไรรัตน์ ระวิพงษ์16/08/2566
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตโดยการส่องกล้องผ่านรูเจาะขนาดเล็กที่ผิวหนัง [Percutaneous Nephrolithotomy : (PCNL)] ที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย : กรณีศึกษาสิริกุล อิสรียวงศ์, พว.ชก.04/08/2566
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดโรคหลอดเลือดในสมองโป่งพองแตก Nursing Care of Patients With ruptured Cerebral aneurysm Surgeryสุภาพ ตรีบุญนิธิ03/08/2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางละเอียด แก้วจรัส20/07/2566
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีน.ส.อรทัย กิตตินุกุลกิจ12/05/2566
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันที่เข้ารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมีบุญธิดา เมฆฉาย, อัจฉรพรรณ ค้ายาดี02/03/2566
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ที่มีการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้องและมีโรคร่วม : กรณีศึกษาทรวงทิพย์ วงศ์พันธุ์09/01/2566
การพยาบาลผู้ป่วยมดลูกหย่อนที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอด และเย็บซ่อมแซมช่องคลอดที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย : กรณีศึกษากัญญ์ธนนันท์ จิตรนพคุณ,พว.ชก.08/01/2566
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ และห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : กรณีศึกษารัตนินทร์ ภูมิวิเศษ06/01/2566
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) ที่แผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษาพันธิภา พิญญะคุณ, พว.ชก.06/01/2566
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบร่วมกับมีภาวะช็อก : กรณีศึกษาบังอร กลั่นสุภา05/01/2566
การให้การดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคและผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเร่งด่วน โดยไม่สามารถรอผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มารับการทำผ่าตัด หรือหัตถการด้วยการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัดแรงดันลบพญ.รติกร อนุสรธนาวัฒน์03/11/2565
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี : กรณีศึกษาสุภี อรธนาลัย25/10/2565
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ในชุมชน : กรณีศึกษาจันทร์เพ็ญ ศรีอินทร์เขียว, ป.พ.ส.25/10/2565
การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามชุกพว.ประภัสธิตา ทวีสิงห์22/09/2565
การเปรียบเทียบความปวดระหว่างก่อนและหลัง การปฏิบัติการพยาบาลกดจุดลดปวดในมารดาที่เจ็บครรภ์ในระยะ Active Phaseพว.รุ้งเพชร อรุณรัชฏารมย์, พว.วีณา ศรีสังข์งาม18/03/2565
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบดนยา โรจนชีวะ11/03/2565
การพยาบาลและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคปอด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบณัฐศริน ปิ่นเพ๊ชร์11/03/2565
การพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 ของโรงพยาบาลไทรโยคน.ส.ยุพิน ช่วงโชติ พยบ.09/03/2565
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มีโรคร่วม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบอรนิต สุวินทรากร06/01/2565
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกและบาดเจ็บกระดูกใบหน้าร่วมด้วย : กรณีศึกษากรองจิตต์ เล็กสมบูรณ์สุข09/12/2564
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่มีภาวะเลือดออก : กรณีศึกษาอุษา พ่วงสมจิตร28/10/2564
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการของจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ (New normal)ทัศนีย์ สิรินพมณี13/09/2564
กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เกิดจากหลอดเลือดโคโรนารีฉีกขาดจากอุบัติเหตุพญ.นวลจันทร์ ตันติชุตินันท์ 08/09/2564
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อค่าน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลบางกรวยนงนุช อุดมสินค้า05/08/2564
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการยึดเกาะข้อเข่าเทียมกับกระดูกของผู้ป่วยหลุดแยกออกจากกันโดยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนพ.กิตติพงษ์ อยู่สุวรรณ02/06/2564
อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราตายปีแรกของผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ผ่าตัดในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนพ.ยศ เขียวอมร02/06/2564
อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องความรึสึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนางสาวอติพร ผลเพิ่มพูนทวี12/05/2564
เรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้นนางสาวภาระวี ชโลธร05/05/2564
การเปรียบเทียบผลต่างของระดับฮีโมโกลบินก่อนและ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยนพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ01/01/64
การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ที่ได้รับการผ่าตัด และได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบจันทร์ทิพย์ แตงทอง01/01/64
การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโป่งพอง ที่ได้รับการผ่าตัด และได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป : กรณีศึกษาเปรียบเทียบวันเพ็ญ กันกา01/01/64
การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบรุ้งเพชร อรุณรัชฎารมย์01/01/64
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวและภาวะน้ำตาลในเลือดสูง : กรณีศึกษาวัชรินทร์ หวลบุตตา01/01/64
ผลของไซโคนิวโรบิคส์ ในการลดอาการปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์กรพินทุ์ ปานวิเชียร01/01/64
นวัตกรรม


CQI
เจ้าของ งานพัฒนางานวิชาการ CQI/R2R/นวัตกรรม/วิจัย  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทร : 089-5493594 , 083-6404695

หมายเหตุ*

ความรับผิดชอบบทความที่ลงเผยแพร่ในเว็บไซด์นี้  ถือเป็นผลงานวิชาการ  การวิเคราะห์  ตลอดจน  เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ประพันธ์

ทั้งนี้  ผู้ประพันธ์จะต้องรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ/บทความของตนเอง

เครือข่ายโรงพยาบาล

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.