banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

6 พฤษภาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมารและราคากลาง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้า แบบ Long Stem
6 พฤษภาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมมีเบ้า แบบ Long Stem
5 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูกแบบ Modular type
3 พฤษภาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
3 พฤษภาคม 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
30 เมษายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม
30 เมษายน 2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market)
30 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องซัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา
30 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High flow oxygen therapy)
30 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
1 2 3 21