banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 313 รายการ
23 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ครั้งที่2)
23 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 41 รายการ
21 กันยายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 41 รายการ
21 กันยายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
21 กันยายน 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
20 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นผู้ป่วยแบบพับไม่ได้ จำนวน 1 คัน
17 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค(วัตถุดิบอาหาร) จำนวน7หมวด 174 รายการ
16 กันยายน 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา โลหะดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัวล็อคและไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด
16 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
1 2 3 43