คู่มือการใช้งาน SPSS

   spssface
   spss1
   spss2
   spss3
   spss4
   spss5
   spss6
   spss7
   spss8
   spss9
   spss10
   spss11
   spss12
   spss13
   spss14
   spss15
   spss16
   standard deviation