-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อเครื่องรักษาด้วยความเย็น พร้อมเครื่องติดตามคลื่นสมอง
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล
04/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล
04/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคา เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
03/12/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง
1 2 3 4 5 66
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
18/03/2562 EB.16 ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาลฯ ปีงบ62
18/03/2562 EB.7 การดำเนินการโครงการและผลการปฎิบัติงานคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปีงบ62
18/03/2562 EB.5 การดำเนินการโครงการและผลการปฎิบัติงานคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปีงบ62
08/03/2562 EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ การป้องกันและปราบปรามฯ ปีงบ62
08/03/2562 EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจาการปฎิบัติงาน
08/03/2562 EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซื้อ
08/03/2562 EB.18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
1 2 3 4 5

ต่อต้านคอร์รัปชั่น


โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร